om te zien

Als je naar Megen loopt of rijdt, zie je de Gevangentoren al van verre bij de dijk staan. Deze kenmerkende toren herinnert aan de vesting die Megen ooit was. Megen was de eerste stad binnen de huidige gemeente Oss; in 1357 kreeg het stadsrechten.

De stad werd beveiligd door een wal en in de muren werden vier toegangspoorten gemaakt. Eén daarvan was de Gevangenpoort. De Gevangentoren is een van de twee torens die samen deze poort vormden. Van de tweede toren is niets meer te zien.

Hier zijn veel gevangenen opgesloten, in afwachting van hun verhoor, veroordeling en soms executie door middel van ‘het Sweert’ of ‘het Koord’. De Gevangentoren is het enige restant van de Megense stadspoorten.

Bovenop de toren bevindt zich nu een ooievaarsnest.

Gevangentoren Megen

Het minderbroederklooster of franciscanenklooster ‘Assisi aan de Maas’ is een klooster van franciscanen dat in 1648, aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog werd gesticht. Het is gewijd aan de heilige Antonius van Padua.

Na de capitulatie van ‘s-Hertogenbosch in 1629 moesten de kloosterlingen de stad verlaten. De minderbroeders trokken naar Megen, waar godsdienstvrijheid heerste. Het klooster werd gebouwd van 1648-1653 en de kerk werd voltooid in 1670.

Er is een kruisgang met een verdieping. Op de benedenverdieping zijn wapens van de schenkers aangebracht, stammend uit de 17e eeuw. In de keuken zijn religieus getinte schilderingen aangebracht. De kerk heeft een driezijdig gesloten koor en is met steen overwelfd. De bouwstijl is barokgotiek.

Franciscanen klooster Megen

De Hof van Lof is een liturgische tuin in kruisvorm die in het minderbroederklooster is ingericht. De vier kruisarmen komen overeen met de vier seizoenen.

Hof van Lof

Antonius van Padua (Lissabon, 15 augustus 1195 – Padua, 13 juni 1231 was een minderbroeder die theoloog en kerkleraar was. 

Antonius sloot zich in 1210 aan bij de augustijnen in Lissabon. In 1212 verhuisde hij naar Coimbra om niet langer door familieaangelegenheden gestoord te worden in zijn geestelijke ontwikkeling. Onder de indruk gekomen van de eerste martelaren van de minderbroeders sloot hij zich in 1220 bij hen aan. Hij trok naar Noord-Afrika om daar het christelijk geloof te verspreiden onder de moslims. Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië.

Veel mensen vonden door zijn toedoen de weg naar het katholieke geloof. Op last van Franciscus van Assisi doceerde hij theologie aan zijn medebroeders. Nog geen jaar na zijn dood werd hij door paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als ‘leraar van het evangelie’ tot kerkleraar uitgeroepen.

 

Bronnen:   www.wikipedia.org & www.toerismemegen.nl

Antonius van Padua

In de 17e eeuw maken de Franciscanen zich in Nederland sterk voor de verering van de smarten van Maria (De voorspelling van Simeon, De vlucht naar Egypte, Het verlies van de twaalfjarige Jezus in de tempel, De ontmoeting op de kruisweg, De kruisiging, De kruisafneming en De graflegging). Niet lang nadat in 1735 J.B Gilles – bisschop van Amijzone en vicaris generaal van het bisdom Luik – aan allen die de mis of litanie van Onze Lieve Vrouwe van smarten bidden een aflaat van 40 dagen verleent, wordt de kapel opgericht.

Op 30 mei 1739 schenkt Paus Clemens een volle aflaat aan alle gelovigen die op de 7 feesten van Maria de kapel bezoeken. Op 11 januari 1747 wordt de kapel tot een “officiumecclesaisticum” (het kerkelijk dienstwerk) verheven. Door deze verheffing kan aan de kapel een priester worden verbonden.

In 1860 wordt de broederschap van O.L.Vrouwe der VII Weeën opgericht en in 1896 wordt de eerste bedevaart naar de kapel gehouden na het triduüm (driedaagse gebedsoefeningen met toespraken en overwegingen als voorbereiding op een kerkelijk feest of een herdenking) in de kerk. Het gerestaureerde eerbiedwaardige Mariabeeldje wordt vanuit de kerk in processie door de Putstraat, Minderbroederstraat, Kapelstraat waar op 7 plaatsen werd gestopt.

In 1915 wordt de kapel gerenoveerd omdat deze dringend aan groot onderhoud toe is. In november 1948 bestaat de kapel 200 jaar en worden er ter gelegenheid hiervan 6 gebrandschilderde ramen geplaatst. Het beeldje uit 1736 dat door een vliegende bom in december 1944 beschadigd raakte, werd gerestaureerd. Van de gebrandschilderde ramen beelden 5 een smart uit en 1 raam de zeven smarten als geheel. In augustus 1988 wordt de gerestaureerde kapel onder grote belangstelling ingezegend.

Bron: www.toerismemegen.nl

De kapel van broeder Everardus

Broeder Everardus ook wel genoemd het ‘heilig bruurke’ was in al zijn eenvoud een bijzonder mens en minderbroeder. In gebed en beschouwing leefde hij samen met God voor iedereen. Jan Witte wordt op 25 juli 1868 in Hoorn geboren. Jan groeit op in een welvarend gezin. Als het gezin naar Alkmaar verhuist, wordt Jan daar misdienaar en in Jan begint het verlangen om priester te worden te groeien. De studies op het klein seminarie en het gymnasium zijn te zwaar voor hem en Jan wordt bakkersleerling.

 

Dit is ook niet wat Jan zoekt en in 1891 kan Jan intreden in het Franciscanenklooster in Alverna. Everardus wordt Jan’ s kloosternaam. Hij is een gezellige en vriendelijke broeder die gevoel voor humor heeft, goed kan vertellen en valt dan ook al op door zijn voorbeeldig gedrag.

Na het afleggen van zijn professie wordt Everardus overgeplaatst naar Megen. In Megen wordt Everardus al snel tot portier benoemd. Mensen van alle rangen en standen komen bij hem aan de poort: zwervers, marskramers, echtparen en ouderen komen hem allemaal vragen om een gebed voor een goede toekomst. Everardus maakt geen onderscheid, is een luisterend oor voor iedereen en zegt altijd: “zullen we er samen voor bidden”. Na een val in 1929 wordt het portiers werk te zwaar, omdat Everardus door de val moeilijk kan lopen. Hij helpt mee in de huishouding en krijgt meer tijd om te schilderen. Zijn schilderijen zijn veelal religieuze voorstellingen.

Everardus sterft op 22 december 1950 op 82 jarige leeftijd. Hij wordt begraven op het kloosterkerkhof in de kloostertuin. Nu begint de verering van Broeder Everardus te groeien. Iedereen wil het graf van Everardus bezoeken, jong en oud, man en vrouw. Het betreden van een klooster is tegen de regels van het slot. Om niet iedereen teleur te stellen werd besloten om een speciale kapel voor hem naast het klooster te bouwen, met een fraai graf. Tot op de dag van vandaag komen mensen naar zijn graf om Everardus te vragen om voor hen te bidden. Gebedsintenties worden bij Everardus achtergelaten op briefjes die men in zijn mouw of kap stopt. Deze worden allemaal tijdens de donderdagavond mis voorgedragen. Daarna worden deze allemaal bewaard, in een archief, achter de kapel.

Bronnen: www.toerismemegen.nl & www.verhaleninglasinlood.nl

om te slapen

Traject

Plaats

Naam

Adres

Contact

Opmerkingen

XIX

Megen

B&B Bosman

Molenstraat 5

0412462309