om te zien

Sint-Dominicuskerk in Tiel

Op de plaats van de huidige kerk bevond zich tot 1860 een zogenaamde schuilkerk. Omdat sinds de hervorming in 1578 in Tiel de protestanten de overhand hadden, beleden de Katholieke inwoners hun geloof in van buitenaf niet als zodanig herkenbare kerkgebouwen.

In de loop der jaren werden de onderlinge verhoudingen tussen verschillende geloofsstromingen toleranter.

Mede hierdoor en door de krapte in de oude schuilkerk, werd er in 1860 een nieuwe kerk gebouwd.

 

Sint Dominicuskerk

Vermoedelijk door onvoorzichtige schilders brak er gedurende de heilige mis van vrijdag 8 juli 1938 brand uit. Binnen enkele uren kon het gehele kerkgebouw als verloren worden beschouwd.

In de periode 1939-1940 is de huidige Dominicuskerk gebouwd in traditionalistische stijl.

Dominicus Guzmán (1170-1221) was de stichter van de dominicanen (‘domini canes’ oftewel ‘honden van de heer’) in 1215. Hij studeerde in Palencia en werd rond 1195 kanunnik van de kathedraal van Osma.

In 1203 en 1205 begeleidde hij als subprior van het kathedraalkapittel bisschop Diego van Osma op reizen naar Scandinavië in opdracht van de koning van Castilië. Dominicus vatte hierdoor het idee op om in Scandinavië te gaan missioneren.

Dominicus Guzman

In 1206 kreeg hij van de paus een missietaak in de Languedoc, waar hij samen met cisterciënzers de Kathaarse ketters moest bestrijden. Deze monniken bereikten weinig door hun hooghartige optreden en luxueuze uitstraling. Dominicus begon daarom in alle eenvoud te prediken. Volgens Dominicus moest ketterij namelijk bestreden worden door predikers die met hun eenvoudige leefstijl hun woorden geloofwaardigheid en autoriteit verschaften.

Dominicus’ prediking had aanvankelijk een zeker succes. Eind 1206 stichtte hij een vrouwenklooster, het eerste klooster van de latere dominicanessen. In Toulouse begon Dominicus met de oprichting van een orde voor de prediking. In 1215, tijdens het Vierde Lateraanse Concilie werd de orde officieel erkend door paus Innocentius III onder de naam Ordo Praedicatorum; vandaar dat de dominicanen ook bekendstaan als ‘predikbroeders’ of ‘-heren’. In 1217 zond Dominicus zijn broeders uit naar Parijs, Spanje en Italië. De bedelende broeders moesten met name aan de universiteiten van Parijs en Bologna theologie gaan studeren. Er ontstond een internationale orde die in 1220 voor het eerst in Bologna een generaal kapittel hield. De nadruk kwam sterk te liggen op studie en het in praktijk brengen van het Woord.

De St. Maartenskerk in Maurik is een laat-gotische dorpskerk uit de 15de eeuw, bestaande uit een pseudo-basilicaal schip op pijlers, overdekt door houten tongewelven en een rijzig koor met kruisribgewelven. Overwelfd portaal tegen de zuiderzijbeuk. het schip heeft typerende korfboogvensters. Het hoge koor heeft grote spitsboogvensters met een sobere gaffeltracering.

De toren is een bakstenen bouwwerk, waarvan de onderste vier geledingen 14de eeuws. Klokkenverdieping met drie slanke spitsboognissen in ieder gevelvlak, eerste helft 16de eeuw. De toren wordt bedekt met een hoge ingesnoerde naaldspits.

Martinus van Tours (ca. 316 tot 397), veelal Sint-Maarten genoemd was bisschop van de stad Tours en een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in Gallië.

Hij was bovendien een van de populairste heiligen in de middeleeuwen. Zijn feestdag valt op 11 november.

Sint Maartenskerk Maurik

De Stefanuskerk in Zoelen, genoemd naar de eerste martelaar, werd in de 15e eeuw gebouwd. Het schip van de kerk is in Nederrijnse stijl opgetrokken uit baksteen. De muren werden witgepleisterd. Hier en daar steunen beren de muren van de kerk. Voor de bouw van de toren werd ook baksteen gebruikt. Vervolgens werden de torenmuren met tufsteen bekleed. De 36 meter hoge toren steekt hoog boven het landschap uit.

De klok die nu in de toren hangt, is in 1950 gegoten. Ze draagt het opschrift “Ik treur over de doden en roep de levenden tot hun God’.

Bronnen: www.wikipedia.org, www.uitintiel.nlwww.wikimedia.org & www.reliwiki.nl

Stefanuskerk Zoelen

om te slapen

Traject

Plaats

Naam

Adres

Contact

Opmerkingen

XVII


XVII

Zoelen


Maurik

B&B de Bataaf


B&B Aan de Limes

Mauriksestraat 7


Rijnbandijk113a

0655804906


0628649525

Clarapad gaat er langs


Clarapad gaat er langs