Maria en Clara okt 2021

De armoede van de Heilige Clara voor Maria, moeder van Jezus

De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria. Maria is altijd naast Jezus te vinden en stelt zich nederig en dienend op.

Maria speelt een belangrijke rol in het leven van Heilige Clara van Assisi. Dit bleek onder andere uit de Bijbelse toespelingen die Clara gebruikt in haar correspondentie. Clara schrijft meerdere brieven onder vier brieven aan Agnes van Praag, de zus van de koning van Bohemen. Zij stichtte in Praag een hospitaal en een zusterklooster, waar ze in 1235 zelf in trad. Agnes was de meest onduidelijke bondgenote van Clara. Samen gekozen de koers van de orde San Damiano in Assisi zoals Clara’s zusterverband en klooster ging heten. In haar tweede brief aan Agnes komt dit bijvoorbeeld tot uiting. De eerste regel uit deze tweede brief luidt “Maar omdat één ding noodzakelijk is, (Lc 10,42)”.Deze eerste regel is een citaat uit het gesprek van Jezus met Marta en Maria over het contemplatieve, vernieuwende leven. In dit regel zegt Clara: eerst wat van belang is, waar het eigenlijk om gaat en houd je daar dan aan. Houd je houvast vast, doe wat je doet en geeft niet op. Trek je even niets aan van al die dingen waar mensen zich druk over maken.

Een ander voorbeeld uit de Bijbelse toespelingen die Clara gebruikt is Lucas 10, 38 tm 41. Maria en Clara zijn dienaressen van de Heer, in nederigheid en in armoede. Door zijn armoede is de grote mens gemaakt In dit stuk van het evangelie Lucas over Jezus ‘ bezoek aan het huis van Marta en Maria, de zussen van Lazarus’. Ze ontvangen Hem en Maria gaat aan zijn voeten zitten om naar. Hem te afluisteren. Ze lag neer waar ze mee bezig was om dichtbij Jezus te kunnen zijn. Clara verwerkt Lucas 10, 38 tm 42 in haar levensvorm.

Het fundament, ontstaan van de levensvorm Clara van Assisi gebouwd is, is het Evangelie van Jezus Christus. Clara liet zich vooral inspireren door een gedeelte uit de Bergrede bij Mattëus. In haar eerste Brief aan Agnes van Praag, waarin Clara haar levensontwerp ontvouwt, ontleent ze bij voorkeuren uit het Evangelie volgens Mattëus. (vgl. 1BrAg 21-29) Ook in haar levensvorm klinken ze vaak door, al citeert ze bijna letterlijk. Het leven volgens het Evangelie waarin Maria is ontstaan bij Clara en haar zusters zijn:

  • De armoede en de nederigheid van Jezus Christus en van zijn moeder navolgen;
  • Bidden en vasten;
  • Leven als pelgrim zonder materiële bestaanszekerheid in vertrouwen op de barmhartige Vader;
  • Liefdevol en barmhartigheid met elkaar omgaan;
  • Leven in een gemeenschap die de onderlinge afstemming.

Maria en de Heilige Clara van Assisi zijn dienaressen van de Heer, in nederigheid en in armoede. Maria en Clara waren sterke vrouw, die vastberaden opkwamen voor hun roeping en leefwijze. Beide volgen zij in diepe verbondenheid Jezus. Ook in het geboden en vasten gebruikt beide het necessitas principe; basis en leven zoals eten, drinken, kleding beschutting. 

Clara, diepgaande verbondenheid met Christus en zijn moeder die tot gesproken kwam in een dienende zusterliefde voor haar eigen gemeenschap, voor de mindere zusters voor haar eigen gemeenschapliefde. In de stilte van een weg van ware menswoording, werdend zij een stralend haar gevonden. Maria brengt je via haar zoon naar God.

Tot op vandaag leven er over de hele wereld vrouwen die enthousiast zijn over de contemplatieve levenswijze van Clara en haar zusters voortzetten in de voetsporen van Christus en zijn moeder. Zij verlangen de belangrijkste inspiratie van Clara, namelijk een eenvoudig leven van veel zekerheid voor de dag beginnen te geven en de ontwikkeling ervan uit te delen.

Het Geheim ‘menswoord’ is de pelgrimsweg van Clara. Wij gaan zo ook op weg. De volgende overweging kan je meenemen: HOE WIL JE MARIA NOEMEN VANUIT JE EIGEN LEVEN?